Zúčtovanie

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje autorizované podpisy prenajímateľa a nájomcu a má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Formulár je pre účely účtovníctva postačujúcim podkladom, pričom účtovný doklad si je potrebné vytvoriť, tzn. doplniť náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve .

  • zľava prenajímateľa pre nájomcu bude z účtovného hľadiska riešená vystavením dobropisu k faktúre,
  • uplatnením zľavy zo strany prenajímateľa a poskytnutím dotácie na nájomné dôjde k zníženiu základu dane,
  • nájomcovi ako platiteľovi DPH sa za oprávnený výdavok nepovažuje DPH, ak si môže uplatniť jej odpočítanie.

Nižšie pre Vás Ministerstvo hospodárstva SR, v spolupráci s Finančnou správou SR, pripravilo príklady ako vysporiadať prijatú dotáciu a uplatniť zľavu zo strany prenajímateľa voči nájomcovi.

Príklad č. 1.pdf PDF ikona


Príklad č. 2.pdf PDF ikona


Účtovanie dotácie.pdf PDF ikona