Zúčtovanie

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje autorizované podpisy prenajímateľa a nájomcu a má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Formulár je pre účely účtovníctva postačujúcim podkladom, pričom účtovný doklad si je potrebné vytvoriť, tzn. doplniť náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve .

  • zľava prenajímateľa pre nájomcu bude z účtovného hľadiska riešená vystavením dobropisu k faktúre,
  • uplatnením zľavy zo strany prenajímateľa a poskytnutím dotácie na nájomné dôjde k zníženiu základu dane,
  • nájomcovi ako platiteľovi DPH sa za oprávnený výdavok nepovažuje DPH, ak si môže uplatniť jej odpočítanie.

Nájomca nie je platiteľ DPH

Položka%Suma nájomného bez DPHDPH
Pôvodne dohodnutá suma nájomného100 %1 000,00 EUR200,00 EUR
Dohodnutá zľava zo sumy nájomného (zo strany prenajímateľa)30 %300,00 EUR60,00 EUR
Suma nájomného po zľave70 %700,00 EUR140,00 EUR
Dotácia na nájomné (schválená zo ŠR)30 %300,00 EUR60,00 EUR
Úhrada nájomného po zľave a dotácií40 %400,00 EUR140,00 EUR