Žiadosť

Predpokladom na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné je ochota prenajímateľa poskytnúť nájomcovi zľavu z nájomného za obdobie sťaženého užívania nájomcu (vzdať sa časti nájomného prináležiacej danému obdobiu).

Na základe vzájomnej dohody požiada nájomca prenajímateľa o predloženie žiadosti o dotáciu na nájomné. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, na vlastný účet prenajímateľa.

Pre správne podanie žiadosti a jej správne elektronické podpísanie je potrebné dodržať nasledovný postup:

 1. Prenajímateľ vytvorí žiadosť o dotáciu na nájomné prostredníctvom portálu Slovensko.sk, kde vypíše formulár
 2. Po uvedení všetkých relevantných údajov vo formulári žiadateľ sprístupní formulár na podpis na strane nájomcu tak, že klikne na možnosť „podpis viacerými osobami“:
  • žiadateľ zadá číslo elektronickej schránky nájomcu / prípadne všetkých tých konateľov za stranu nájomcu, ktorí budú žiadosť elektronicky podpisovať a sú za stranu nájomcu uvedení vo formulári. Upozorňujeme, že aktuálne je možné elektronické podpisovanie aj splnomocnenými osobami, pričom v takomto prípade je potrebné nahradiť mená konateľov priamo pri vypisovaní formuláru menom splnomocnenej osoby. Mená a priezviská osôb uvedených vo formulári sa musia zhodovať s menami a priezviskami osôb, ktoré elektronicky podpisujú žiadosť. V prípade nezhody mena a priezviska vo formulári s menom a priezviskom podpisujúcej osoby bude žiadosť neschválená.
  • žiadateľ zvolí možnosť „Pridať“, čím sprístupní formulár na elektronické podpísanie do zadanej elektronickej schránky
  • žiadateľ udelí prístup tak, že zadá BOK kód
  • žiadateľ zatvorí dialógové okno
 3. Po tomto kroku je formulár sprístupnený na podpis pre stranu nájomcu
 4. Je dôležité nezadávať „ODOSLAŤ“ – uvedené znamená finálne zaslanie žiadosti na MH SR. V takomto prípade by sa mohlo stať, že žiadosť bude odoslaná bez podpisov nájomcu a preto nebude schválená.
 5. V tejto chvíli je možné zadať „uložiť do rozpracovaných“ alebo sa prekliknúť priamo do schránky (tzv. pošty)
 6. Vyplnený formulár, ktorý bol sprístupnený na podpísanie nájomcovi, bude mať prenajímateľ ako žiadateľ uložený v "Rozpracovaných správach"
 7. Nájomca má formulár sprístupnený 48 h – do tejto doby je potrebné podpísanie za stranu nájomcu
 8. Po podpísaní formuláru nájomcom sa pri otvorení správy v Rozpracovaných správach (v schránke prenajímateľa) zvýrazní časť „Dokument ...“, prípadne po zadaní upraviť správu je možné prejsť priamo do formuláru. Na záver formuláru bude zelenou farbou zvýraznené „Podpísané“ a podpisy je možné si overiť cez „detail podpisu“
 9. Detail podpisu – ukáže kto a v aký čas podpísal predmetný dokument
 10. Po overení, že dokument bol podpísaný zo strany nájomcu/všetkými konateľmi nájomcu – je potrebné podpísanie žiadosti za stranu prenajímateľa ako žiadateľa
  • žiadateľ zadá tlačidlo „podpísať“ a potvrdí dialógové okná
  • žiadateľ opäť overí podpísanie cez „detail podpisu“ – skontroluje podpis nájomcu a následne aj podpis prenajímateľa
 11. Po overení podpisov za obe strany prenajímateľ zašle žiadosť prostredníctvom možnosti „odoslať“, čím bude žiadosť zaslaná priamo na MH SR

Pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte NÁVODY pre postup podania žiadosti.


>> Podať žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné <<


Elektronický formulár žiadosti o dotáciu na nájomné, autorizovaný podpismi prenajímateľa a nájomcu, bude mať rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Z tohto dôvodu nebude potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné osobitne prikladať dohodu medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného.


Aktuálne zmeny Dotácie na nájomné


  Podpísanie elektronickej žiadosti poverenou osobou

  Podávanú elektronickú žiadosť je možné od 24.8.2020podpísať splnomocnenou osobou za stranu prenajímateľa (iba PO a FO-podnikateľ), ako aj za stranu nájomcu.


  Podpísanie žiadosti poverenou osobou za stranu prenajímateľa (PO, FO-podnikateľ):

  • prenajímateľ musí mať zriadenú elektronickú schránku na Slovensko.sk;
  • poverená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou prenajímateľa;
  • poverený osoba musí byť uvedená v elektronickej žiadosti namiesto vyplnených konateľov za stranu prenajímateľa;

  Ak je prenajímateľom FO-nepodnikateľ, nie je možné poverenie na podanie a podpísanie inej splnomocnenej osobe


  Podpísanie žiadosti poverenou osobou za stranu nájomcu:

  • nájomca zriadenú elektronickú schránku schránku na Slovensko.sk - poverená osoba má povolenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou nájomcu;
  • nájomca nemá zriadenú elektronickú schránku schránku na Slovensko.sk - poverená osoba je splnomocnená prostredníctvom listinného splnomocnenia, ktorým je potrebné disponovať v prípade kontroly, žiadosť podáva vo svojej elektronickej schránke;
  • poverená osoba musí byť uvedená v elektronickej žiadosti namiesto vyplnených konateľov za stranu nájomcu;


  Pri vypĺňaní žiadosti prenajímateľ odoberie konateľov a manuálne vpíše meno, priezvisko a typ funkcie poverenej/splnomocnenej osoby. Rovnaký spôsob je možné aplikovať aj pri údajoch o nájomcovi. Nájomca je povinný o tejto skutočnosti informovať prenajímateľa vopred a uviesť všetky potrebné informácie o splnomocnenej osobe.


  Ak prenajímateľ je poverenou osobou za stranu nájomcu/prípadne je konateľom za stranu prenajímateľa aj nájomcu, žiadosť musí byť podpísaná dvakrát jeho elektronickým podpisom (v časti Detail podpisu budú uvedené 2 podpisy)

  Pre viac informácií si prosím preštudujte informácie v časti PRÍKLADY A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.


  Dokument na stiahnutie: