Žiadosť

Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.


Pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte NÁVODY pre postup podania žiadosti.


Predpokladom na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné je ochota prenajímateľa poskytnúť nájomcovi zľavu na nájomnom a dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o znížení nájomného.


Na základe vzájomnej dohody požiada nájomca prenajímateľa o predloženie žiadosti o dotáciu na nájomné. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, na vlastný účet prenajímateľa.

Žiadosť musí byť podpísaná za obe strany, všetkými oprávnenými osobami oboch subjektov, kvalifikovaným elektronickým podpisom.>> Podať žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné <<


Elektronický formulár žiadosti o dotáciu na nájomné, autorizovaný podpismi prenajímateľa a nájomcu, bude mať rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Z tohto dôvodu nebude potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné osobitne prikladať dohodu medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného.


Dokument na stiahnutie: