Výzva minimálnej pomoci - de minimis

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a schválenej Schémy minimálnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné II. (DM-28/2021) (ďalej len „schéma de minimis“)

vyhlasuje


výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné - De minimis pomoc z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


Dátum vyhlásenia výzvy:od 17.12.2021
Lehota na predkladanie žiadostí:do 30.4.2022
Disponibilný objem zdrojov na rok 2021/2022 na výzvu:10 000 000 EUR

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ministerstvo hospodárstva SR môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle najmy.mhsr.sk.


Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
Tel. kontakt: 02/4854 1111
Webové sídlo: najmy.mhsr.sk
E-mailová adresa: najmy@mhsr.sk

 

Aktuálne dokumenty na stiahnutie:
Archív dokumentov: