Výzva podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné (ďalej len „schéma“)

vyhlasuje


výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné (pomoc podľa Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení) z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


Dátum vyhlásenia výzvy:od 23.06.2020 od 11:00
Aktualizované znenie:zo dňa 24.08.2020 od 10:00
Lehota na predkladanie žiadostí:do 30.11.2020
Disponibilný objem zdrojov na rok 2020 na výzvu:200 000 000 EUR

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ministerstvo hospodárstva SR môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle najmy.mhsr.sk.


Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
Tel. kontakt: 02/4854 1111
Webové sídlo: najmy.mhsr.sk
E-mailová adresa: najmy@mhsr.sk

 

Dokumenty na stiahnutie: