Výška dotácie na nájomné

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.


V prípade, ak je prenajímateľom správca majetku štátu, výška dotácie je automaticky stanovená na úrovni 50 %.


Obce (mestá) a vyššie územné celky, ako právnické osoby, môžu v súlade s osobitnými zákonmi, ktoré upravujú nakladanie s majetkom obcí alebo majetkom vyššieho územného celku, znížiť dohodnuté nájomné v nájomnej zmluve, a tým poskytnúť zľavu z nájomného nájomcovi.


Pre výpočet výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie, alebo jeho pomerná časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie.


Maximálna kumulatívna výška pomoci v rámci odd. 3.1. Dočasného rámca pre žiadateľa (nájomcu), podľa sektoru, v ktorom pôsobí, je uvedená v tabuľke nižšie:

NájomcaMaximálna celková výška pomoci na podnik
Podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe290 000 EUR
Podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry345 000 EUR
Podnik pôsobiaci v iných sektoroch2 300 000 EUR

Maximálna kumulatívna výška pomoci (za tri fiškálne obdobia) v rámci de minimis pre žiadateľa (nájomcu, resp. subjekty, ktoré s ním tvoria jediný podnik), podľa sektoru, v ktorom pôsobí, je uvedená v tabuľke nižšie:

NájomcaMaximálna celková výška pomoci na jediný podnik nájomcu
Podnik vykonávajúci cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu100 000 EUR
Podnik pôsobiaci v iných sektoroch200 000 EUR

Čo nemožno započítať do výšky nájomného pre poskytnutie dotácie

Do sumy nájomného, ktorá je predmetom žiadosti o dotáciu na nájomné, nemožno zahrnúť:

  • úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (napr. energie),
  • obratovú zložku, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu.

Ak nie je možné platby za služby obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, na účel výpočtu maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %.

Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Uvedené náklady je nutné uhradiť prenajímateľovi okamžite, nevzťahuje sa na ne možnosť splácania v zákonnej lehote do 48 mesiacov.


Výška dotácie na nájomné, ak nájomca už nájomné uhradil

Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti.

Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z nájomného. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku.