Podmienky nájomcu pre oprávnenosť dotácie

Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať po splnení nasledujúcich podmienok:

 1. Nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu,
 2. Nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr k 1. augusta 2020.
 3. Na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy ku ktorým došlo po 31.augusta 2020.
 4. Užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené:
  • povinným uzavretím prevádzky;
  • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach;
  • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;
  • podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

Oprávnenosť nájomcu (jediný podnik) podľa typu schémy:

 • Nájomca, jediný podnik, je mikro alebo malým podnikom, bez ohľadu na skutočnosť, či bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach - Výzva podľa odd. 3.1.. Dočasného rámca
 • Nájomca, jediný podnik, je stredným alebo veľkým podnikom, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach - Výzva podľa odd. 3.1.. Dočasného rámca
 • Nájomca, jediný podnik, je stredným alebo veľkým podnikom, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach - Výzva - De minimis

Osobitné podmienky:

 • Ak požadovaná výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR, žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod.
 • V prípade žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové organizácie, zároveň platí, že musia mať v príslušnom registri uvedené údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z.z.

Ministerstvo hospodárstva SR vykonáva kontrolu poskytnutej dotácie na nájomné podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.


Rovnako je nájomca povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť a uhradiť príslušnú sankciu v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Dokumenty na stiahnutie: