Obdobie pre účely dotácie

Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie tzv. sťaženého užívania.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva, zriaďovateľmi škôl a školských zariadení alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obdobím sťaženého užívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené:

  • uzavretím prevádzky,
  • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach,
  • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (prevádzky verejného stravovania, prevádzky na letiskách a pod.)

V praxi to znamená, že výška dotácie bude prepočítaná pomerne k dobe, na ktorú sa vzťahovalo konkrétne opatrenie.

Nižšie pre Vás Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo zoznam opatrení, počas ktorých boli jednotlivé maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby uzavreté, alebo obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti.

Obdobia sťaženého užívania PDF ikona


Opatrenie Krízového štábu mesta Malacky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 7. marca 2020

  • nariaďuje prerušenie prevádzky po dobu 1 týždňa. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe, účinné k 9. marcu 2020,
  • mesto požiada zriaďovateľov, t. j. Bratislavský samosprávny kraj (štátne gymnázium) a Bratislavskú arcidiecézu (cirkevná škola) o prerušenie vyučovania na 1. týždeň. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe, účinné k 9. marcu 2020.

Plné znenie opatrenia Krízového štábu mesta Malacky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 7. marca 2020.


Opatrenie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z 13. marca 2020

  • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk, obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania, účinné k 13. marcu 2020.
  • zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času či iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti - posun maturít, odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy, účinné k 16. marcu 2020.

Plné znenie opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19.


Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie hromadných podujatí


Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva


Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR