Informácie, ktoré musíte zdieľať

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t.j. dotácia na nájomné sa vypláca na účet prenajímateľa.


Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, kde prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, ako aj za stranu nájomcu.


Pre správne podanie žiadosti je v prvom rade dôležité vedieť číslo elektronických schránok všetkých štatutárov, ktorý majú právo konať v mene nájomcu.


Pre účely výpočtu výšky dotácie je dôležité si odovzdať údaje o samotnom predmete nájmu a nájomnej zmluve a výšku dohodnutej zľavy. Ako pomôcku pre výpočet (ktorý bude rovnako prebiehať aj v rámci vypĺňania elektronického formulára) je možné použiť vzorovú kalkulačku na našej webovej stránke.


Medzi základné informácie, ktoré je dôležité vedieť o nájomcovi patrí:

 • číslo eSchránky všetkých štatutárov, ktorý môžu konať v mene spoločnosti nájomcu,
 • identifikačné údaje nájomcu (IČO, sídlo nájomcu, veľkosť podniku nájomcu a pod.),
 • identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov, adresa prevádzky a pod.),
 • údaje z nájomnej zmluvy,
  • identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu a pod.),
  • dátum účinnosti zmluvy/dátum ukončenia zmluvy ak k nemu došlo,
  • výška sumy nájomného,
  • dohodnutá zľava z nájomného,
  • a iné.
 • údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu,
 • údaje o konečnom užívateľovi výhod v prípade, ak výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR,
 • údaje o doteraz prijatej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení.

Nájomca musí informovať prenajímateľa o splnených podmienkach, ktoré nájomca preukazuje vyhlásením.

Prenajímateľ a nájomca potvrdzujú svojimi kvalifikovanými elektronickými podpismi správnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti.