Príklady a často kladené otázky

Otázka č. 1: Podpisovanie elektronickej žiadosti poverenou/ splnomocnenou osobou.

Využiť možnosť podpísania elektronickej žiadosti majú PO a FO – podnikatelia. PO alebo FO – podnikateľ musí mať zriadenú vlastnú elektronickú schránku. Poverenej/splnomocnenej osobe je treba zriadiť „Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou“ pozri postup (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr/ a https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr1/) . Pre účely dotácie bude akceptované ako poverenie / splnomocnenie: 1. poverenie na disponovanie a prístup s elektronickou schránkou alebo 2. fyzické (papierové) poverenie / splnomocnenie na podpisovanie dokumentov Pri vypĺňaní žiadosti prenajímateľ odoberie konateľov a fyzicky manuálne vpíše meno, priezvisko a typ funkcie poverenej/splnomocnenej osoby. Tento spôsob je možné aplikovať aj pri nájomcovi. Nájomca je povinný o tejto skutočnosti informovať prenajímateľa vopred a uviesť všetky potrebné informácie o splnomocnenej osobe. Poverenie/splnomocnenie nie je možné k žiadosti priložiť. Treba ním disponovať pre potreby následnej kontroly žiadosti o dotáciu na nájomné.


Otázka č. 2: Potrebujete zistiť informácie o svojej žiadosti?

V prípade, že chcete zistiť v akom stave sa nachádza Vaša žiadosť, je potrebné, aby ste zaslali IČO/DIČ prenajímateľa a nájomcu. Ak už ste dostali rozhodnutie do Vašej elektronickej schránky a chcete si preveriť dôvod neschválenia žiadosti, zašlite číslo Vašej žiadosti, ktoré nájdete na oznámení vo formáte xxxxx/2020-4030. Tieto informácie spolu s krátkou požiadavkou zasielajte na najmy@mhsr.sk.


Otázka č. 3: Ako zistiť či je nájomca podnikom v ťažkostiach?

Test podniku v ťažkostiach sa robí najmä z účtovných závierok, sú však aj ďalšie kritériá. Ak je podnik v ťažkostiach, nemá nárok na štátnu, či pomoc z EÚ. Definícia „podniku v ťažkostiach“ sa už niekoľko rokov používa pri poskytovaní rôznych foriem štátnej pomoci, pomoci de minimis, či podpory z eurofondov. Pri testovaní, či ide o podnik v ťažkostiach, platia základné pravidlá, od ktorých sa môžu podnikatelia odraziť:

 1. Ak je podnikateľ v likvidácii, reštrukturalizácii alebo v konkurze, ide automaticky o podnik v ťažkostiach
 2. Ak podnik existuje kratšie ako tri roky, nepovažuje sa za podnik v ťažkostiach, ak nie je v likvidácii, reštrukturalizácii alebo v konkurze.
 3. Ak podnik existuje dlhšie ako tri roky, je potrebné ďalej skúmať, v akej finančnej situácii sa podnik nachádza.

Test podniku v ťažkostiach nájdete na stránke v časti DOKUMENTY. Pre nájomcu, ktorý je mikro alebo malým podnikom v ťažkostiach je udelená výnimka z Dočasného rámca, a teda je možné žiadať o dotáciu prostredníctvom tejto výzvy. Pre stredné a veľké podniky nájomcu v ťažkostiach je možné žiadať v zmysle výzvy de minimis.


Otázka č. 4: Presnejšia definícia prevádzky vo formulári žiadosti o dotáciu. Čo je možné uvádzať v kolónke NÁZOV PREVÁDZKY?

Vo formulári žiadosti o dotáciu na nájomné je možné pre účely lepšieho posúdenia žiadosti bližšie špecifikovať prevádzku nájomcu. V políčku NÁZOV PREVÁDZKY uvádzajte konkrétny typ prevádzky, ktorá sa v prenajatom priestore nachádza. Napr.: Hotel Teli – ubytovacia časť; Hotel Teli – wellness; nebytový priestor xy – kvetinárstvo; Janka Malá – kaderníctvo a podobne.


Otázka č. 5: Spoločnosť má viac štatutárov. Musia žiadosť podpísať všetci?

Žiadosť o dotáciu na nájomné musí byť podpísaná všetkými štatutármi, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti (v rozsahu ako je zapísané napr. v Obchodnom registri SR). Pri vypĺňaní žiadosti Vám systém automaticky vyplní všetkých štatutárov, ktorí sú zapísaní v Obchodnom registri SR. Ak môžu konať samostatne a bude žiadosť podpisovať len jeden, ostatných štatutárov odoberte, a ponechajte len tých ktorí budú žiadosť podpisovať, ako na str. prenajímateľa, tak na strane nájomcu. Ak naopak niektorý štatutár v zozname chýba a bude podpisovať formulár žiadosti, môžete ho pridať. V žiadosti musia ostať tí štatutári, ktorí ju budú podpisovať.


Otázka č. 6: Automatické vypĺňanie informácií na základe údaja IČO, na čo dávať pozor!

Pre uľahčenie vypĺňania Vašej žiadosti sú niektoré polia formulára vypĺňané automaticky napr. na základe údaje IČO. Vzhľadom na možné zmeny v registroch a pod. je potrebná dodatočná kontrola týchto údajov a prípadná manuálna oprava. Príkladom môže byť stále evidencia v elektronickom registri historického názvu spoločnosti a nie súčasného názvu.


Otázka č. 7: Nemáte doma počítač? Potrebujete poradiť s vyplnením elektronického formulára žiadosti o dotáciu na nájomné?

Ak nedisponujete potrebnou technikou pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu na nájomné (PC či notebook; čítačka kariet),môžete využiť počítače v regionálnych Klientskych centrách agentúry SBA (Slovak Business Agency).
Priamo v Klientskych centrách bude pre Vás pripravený počítač aj s čítačkou eID, kde si môžete žiadosť o dotáciu na nájomné elektronicky podať.
V prípade, ak sa do Klientskeho centra dostavia obe strany (prenajímateľ a nájomca), žiadosť o dotáciu na nájomné je možné podať okamžite spoločne na jednom mieste.
Klientske centrá SBA sú Vám k dispozícií aktuálne v 6tich krajských mestách: Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Trnava a Bratislava, na dole uvedených adresách. Pracovníci centra Vám s podaním elektronickej žiadosti radi poradia.
Aby ste nestrácali čas čakaním pri obsadenosti počítača odporúčame, aby ste si vopred zistili obsadenosť a zaneprázdnenosť Klientskeho centra a prípadne sa priamo telefonicky objednali na konkrétny čas.
Kontakty a otváracie časy centier nájdete na našej stránke v časti KONTAKTY
Pre odborné poradenstvo prosím aj naďalej využívajte našu webovú stránku najmy.mhsr.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie, prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom najmy@mhsr.sk, kde Vám pracovníci MH SR poskytnú potrebné informácie.


Otázka č. 8: Je v procese žiadosti o dotáciu na nájomné možné zastúpenie na základe plnej moci? Je možné v rámci žiadosti kvalifikovaný elektronický podpis nahradiť podpisom ručným? Je možné udeliť plnú moc na všetky úkony spojené so žiadosťou o dotáciu? (napr. i podpis dodatku nájomnej zmluvy o zľave)?

Žiadosť o dotáciu musí byť podpísaná štatutárom/štatutármi (resp. prokuristom), ktorí má/majú právo konať menom spoločnosti ako majú uvedené v Obchodnom registri SR. Žiadosť o dotáciu nie je možné podpísať inou osobou na základe splnomocnenia, tzn. žiadosť doručená Ministerstvu hospodárstva SR musí obsahovať podpis štatutára, nie splnomocnenej osoby. V prípade, že spoločnosť má viac štatutárov, musí byť podpísaná všetkými štatutármi v rozsahu ako majú uvedené v Obchodnom registri SR.


Žiadosť v elektronickej schránke môže vyplniť aj osoba splnomocnená na prístup a disponovanie so schránkou. Vyplnená žiadosť musí byť zaslaná na elektronický podpis štatutárom na strane nájomcu, ako aj štatutárom na strane prenajímateľa, aby žiadosť odoslaná Ministerstvu hospodárstva SR obsahovala všetky potrebné podpisy.


Pri vypĺňaní formulára systém automaticky vygeneruje všetkých štatutárov podľa obchodného registra. Pokiaľ nebola niektorá z týchto oprávnených osôb vo formulári automaticky vyplnená (napr. prokurista, ktorý má právo konať za spoločnosť v zmysle údajov zapísaných v Obchodnom registri SR), je možné ju pridať prostredníctvom tlačidla „Pridať štatutára“. Je na rozhodnutí prenajímateľa, ktorý žiadosť vypĺňa, aby ponechal len tých, ktorí majú právo konať menom spoločnosti, a ktorých podpis bude v žiadosti obsiahnutý. Rovnako je potrebné postupovať aj pri štatutároch nájomcu.


Zahraničný štatutár


 1. Občan Nemecka, Estónska, Španielska, Chorvátska, Talianska, Luxemburska, Belgicka, Portugalska môže žiadosť podpísať elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, s využitím prihlasovacieho prostriedku s vysokou úrovňou zabezpečenia vydaného v príslušnej krajine.
  K elektronickému preukazu, slúžiacemu na účely prihlásenia do elektronickej schránky, je potrebné mať ešte k dispozícii kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. Ten je možné zakúpiť aj u zahraničnej spoločnosti poskytujúcej kvalifikované dôveryhodné služby vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis.
  Všetky potrebné informácie k prístupu do elektronických schránok zahraničnými štatutármi sú uvedené na stránke: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zahranicny-statutar/ (v prípade podania žiadosti o dotáciu sa akceptujú body 3. a 4.).

 2. V prípade, že žiadateľom o dotáciu je štatutár z inej zahraničnej krajiny, ako je uvedené vyššie, je potrebné, aby disponoval alternatívnym autentifikátorom na prihlásenie sa do elektronickej schránky, aj kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis. Zároveň musí mať zriadenú elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR.

Ak zahraničný štatutár nedisponuje prostriedkom elektronickej identifikácie z členských štátov EÚ uvedených na stránke slovensko.sk, alternatívnym autentifikátorom ani dokladom o pobyte v Slovenskej republike, avšak disponuje kvalifikovaným certifikátom na podpisovanie, môže žiadosť podpísať nasledovným postupom:

 1. Štatutár môže elektronický podpis vyhotoviť v elektronickej schránke inej osoby. Štatutár môže so svojím kvalifikovaným certifikátom podpísať žiadosť osobne u osoby, ktorej bolo do elektronickej schránky zaslané udelenie prístupu na viacnásobné podpísanie. Prípadne môže byť prítomný pri vytváraní žiadosti prenajímateľom, kedy je možné vykonať priamo v žiadosti viacnásobné podpísanie, bez nutnosti odoslania udelenia prístupu na podpísanie.
 2. Po podpise prvou osobou je možné podpísanú žiadosť zaslať na podpísanie ďalšiemu štatutárovi aj iným spôsobom, napríklad e-mailom. Takýto postup však nie je možné kombinovať s využitím funkcie "Podpísanie viacerými osobami" prebiehajúcim v rovnakom čase.

Stiahnuť podpísanú žiadosť môžete využitím funkcie "tri bodky" a voľbou "Stiahnuť". Uložený súbor s príponou .asice môžete zaslať inému štatutárovi, ktorý môže aplikáciou podporujúcou podpisy vo formáte ASiC-E XAdES Baseline provile pridať svoj podpis a zaslať podpísanú žiadosť (napr. e-mailom) naspäť.
Takto podpísanú žiadosť je potrebné načítať v prostredí elektronickej schránky funkciou "tri bodky" a voľbou "Nahrať vyplnený XML formulár".
Následne si použitím funkcie "Detaily podpisov" alebo "Overiť podpisy" môžete overiť, či sú všetky pripojené podpisy platné.
Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis na podpísanie žiadosti musí byť uložený v kvalifikovanom zariadení na vyhotovenie elektronického podpisu (QSCD), ktoré poskytuje každý kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vydávajúci kvalifikované certifikáty vo forme čipovej karty, resp. USB tokenu (v SR je takým prostriedkom napr. aj eID karta). Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu.

Zoznam poskytovateľov dôveryhodnej služby vydávania kvalifikovaných certifikátov pre vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis je verejne dostupný napríklad na stránkach Európskej komisie alebo:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_doveryhodne-sluzby


https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodna-infrastruktura/akreditovane-certifikacne-autority/index.html


Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis v Slovenskej republike je možné vydať nielen na elektronický občiansky preukaz, ale aj na elektronický doklad o pobyte, ktorým disponujú cudzinci s trvalým pobytom na území SR. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis nie je možné vydať na alternatívny autentifikátor, ktorý je vydávaný zahraničným štatutárom.
O vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis môže občan požiadať na Oddelení vydávania dokladov Policajného zboru alebo na niektorom z Klientskych centier Ministerstva vnútra SR.
Cudzinec s dokladom o pobyte v Slovenskej republike môže požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis na Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru. O vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis na elektronický občiansky preukaz alebo elektronický doklad o pobyte si môže každý držiteľ požiadať aj online s využitím aplikácie eID klient, ktorá je určená na prácu s týmito elektronickými dokladmi.
Cudzinec bez pobytu na území SR môže požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis ľubovoľného poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytujúcich dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis.


Otázka č. 9: V žiadosti som spravil chybu, prípadne z iných dôvodov, potrebujem žiadosť stornovať?

V prípade ak z Vašej strany došlo k nesprávne vyplneným údajom na žiadosti, a potrebovali by ste žiadosť o dotáciu na nájomné stornovať, môžete tak urobiť zaslaním informácie Všeobecnou agendou prostredníctvom Slovensko.sk.
Pri podaní uveďte nasledovné informácie:

 1. Predmet: Žiadosť o stornovanie žiadosti o dotáciu na nájomné
 2. Text: Uveďte dôvod stornovania žiadosti, ako aj základné údaje o podanej žiadosti (dátum a čas podania žiadosti z elektronickej doručenky, ID podania rovnako uvedené v elektronickej doručenke)
 3. Do Prílohy nahrajte xml súbor vyplneného formulára (žiadosti o dotáciu), ktorú chcete stornovať.

Následne žiadosť zašlite na Ministerstvo hospodárstva SR.

Návod na podanie Všeobecnej agendy na Slovensko.sk Postup pri službe Všeobecná agenda na Ústrednom portáli verejnej správy PDF ikona

Otázka č. 10: Ak postupovať pri podaní žiadosti ak sme viacerí vlastnící fyzické osoby-nepodnikatelia?

V prípade ak nebytový priestor prenajímajú spoločne viacerí vlastníci, odporúčame aby sa vzojomne dohodli a žiadosť podal jeden žiadateľ na celý priestor na ktorý je nájomná zmluva. V prípade nedohody, je potrebné žiadosť podávať na pomernú časť priestoru a výšky nájomného


Otázka č. 11: Ako postupovať pri podaní žiadosti ak si nie som istý zadefinovaním obodbia sťaženého užívania na strane nájomcu?

V prípade ak si nie ste istý zadefinovaním obdobia sťaženého užívania na našich stránkach nájdete opatrenie, ku ktorým sa viaže obdobie sťaženého užívania, pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte Obdobie pre účely dotácie pre viac infomrácií prosím kontaktujte priamo Úrad verejného zdravotníctva SR na koronapodnety@uvzsr.sk.


Otázka č. 12: Aké poskytnutie štátnej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 je potrebné uvádzať pre účely dotácie na nájomné?

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO a SZČO ako zamestnávateľ) dostala v rámci „Prvej pomoci“ príspevok na náhradu straty príjmu nadväzne na pokles tržieb a zároveň žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom svojho prenajímateľa, SZČO (nájomca) musí uviesť výšku pomoci, ktorá mu bola poskytnutá v rámci opatrenia „Prvej pomoci“.


Táto povinnosť sa nevzťahuje na mzdovú dotáciu pre podniky, t. j. zamestnávateľov, ktorí dostali príspevok na mzdu zamestnanca alebo príspevok na náhradu mzdy zamestnanca v rámci „Prvej pomoci“.


 1. pomoc započítaná do limitu 800 tis. EUR - paušálny príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v nadväznosti na pokles tržieb podľa bodu 2.1.1. Schémy (bod 3.1 Dočasného rámca)
 2. nezapočítaná pomoc do limitu 800 tis. EUR - mzdová dotácia pre podniky (príspevok na mzdu zamestnanca alebo príspevok na náhradu mzdy zamestnanca) podľa bodu 2.1.2. Schémy (bod 3.10 Dočasného rámca)

V rámci schém Eximbanky a SIH-u sa poskytuje pomoc podľa odd. 3.1 Dočasného rámca, pričom ide o finančnú pomoc vo forme odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou, resp. o dotáciu záručného poplatku:


 1. pomoc započítaná do limitu 800 tis. EURSCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU NAPLNENIA VYŠŠEJ ÚROVNE POTRIEB LIKVIDITY ŠTÁTNYMI ZDROJMI V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – EXIMBANKA SA.57483 (2020/N);
 2. pomoc započítaná do limitu 800 tis. EURSSCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU NAPLNENIA ZÁKLADNEJ ÚROVNE POTRIEB LIKVIDITY ŠTÁTNYMI ZDROJMI V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – SIH SA.57484 (2020/N);
 3. pomoc započítaná do limitu 800 tis. EURSCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU NAPLNENIA ZÁKLADNEJ ÚROVNE POTRIEB LIKVIDITY ZDROJMI EŠIF V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – SIH SA.57485 (2020/N).

V rámci predmetných schém sa poskytuje aj pomoc vo forme záruk, ktoré však spadajú pod odd. 3.2 Dočasného rámca, a preto ich nie je potrebné uvádzať v žiadosti o dotáciu na nájomné.


V prípade schválenia a obdržania Dotácie na nájomné pri nájomcovi, ktorý má viacero prevádzok, je potrebné už schválené výšky dotácie uvádzať v každej ďalšej žiadosti.Otázka č. 13: Ak mi neprišlo oznámenie o schválení/ neschválení dotácie, ako treba postupovať?

Pre doručenie Oznámenia o schválení/neschválení dotácie na nájomné, musíte mať Vašu elektronickú schránku aktívnu na doručovanie. Elektronickú schránku aktívnu na doručovanie, je možné priamo po prihlásení do elektronickej schránky a cez tlačidlo „Aktivovať schránku“ dôjde k jej aktivácii na doručovanie. Tlačidlo sa nachádza v schránke vpravo hore vedľa mena majiteľa schránky. Po kliknutí na tlačidlo sa vám zobrazí samotná žiadosť o aktiváciu, ktorú je potrebné odoslať. Po jej úspešnom odoslaní budete mať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie a to ku dňu, ktorý ste uviedli v žiadosti, ale najskôr na tretí pracovný deň po jej doručení.


Otázka č. 14: Po obdržaní dotácie na nájomné nechcem využívať elektronickú schránku. Ako ju môžem deaktivovať?

Deaktivácia je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné ďalej využívať na elektronické doručovanie. Prístup do elektronickej schránky bude aj naďalej možný a jej obsah bude zachovaný. Žiadosť o dekativáciu elektronickej schránky na doručovanie je možné podať listinne na Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby alebo elektronicky. V prípade elektronickej žiadosti sa funkcia na deaktiváciu elektronickej schránky na doručovanie nachádza v sekcii Nastavenia priamo v prostredí elektronickej schránky. Majiteľovi bude schránka deaktivovaná ku dňu uvedenému v žiadosti majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení tejto žiadosti. Elektronická schránka sa deaktivuje aj v prípadoch, keď dôjde k nasledujúcim udalostiam a to ku dňu:

 1. smrti fyzickej osoby,
 2. uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby,
 3. právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovaním.


Otázka č. 15: Žiadosť o dotáciu mi bola zamietnutá z dôvodu, že žiadosť neobsahovala podpisy prenajímateľa a/alebo nájomuc?

Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu. Vyplnená žiadosť musí byť zaslaná na elektronický podpis štatutárom na strane nájomcu, ako aj štatutárom na strane prenajímateľa, aby žiadosť odoslaná Ministerstvu hospodárstva SR obsahovala všetky potrebné podpisy. V prípade ak Vám bola žiadosť zamietnutá z uvedeného dôvodu, je možné si podať žiadosť opätovne s relevantnými podpismi v zmysle vyššie uvedeného. Nová žiadosť bude posúdená v novom procese a bude posudzovaná v zmysle stanovených podmienok vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na nájomné.


Otázka č. 16: Má nájomca prevádzkujúci školský bufet nárok na poskytnutie dotácie na nájomné?

Nájomca s prevádzkou bufetu, ktorý predáva potraviny v škole alebo v inom školskom zariadení má nárok na dotáciu, keďže činnosť jeho prevádzky bola obmedzená zatvorením škôl a prerušením vyučovania na školách, a taktiež došlo k obmedzeniu prítomnosti verejnosti v priestoroch jeho prevádzky.


Otázka č. 17: Nájomca má prevádzku cestovnej kancelárie, na aké obdobie je možné žiadať príspevok na nájomné?

Na cestovné kancelárie sa vzťahuje nasledovné sťažené obdobie: Cestovná kancelária musela byť zatvorená od 16.3.2020. Otvorenie bolo možné podľa rozlohy prevádzky. Ak je do 300m2, dátum posledného dňa povinného zatvorenia je 21.4.2020. V prípade, že prevádzka má väčšiu rozlohu tak dátum posledného dňa povinného zatvorenia je 5.5.2020.
Zoznam opatrení, počas ktorých boli jednotlivé maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby uzavreté, alebo obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti nájdete na našom webe v časti OBDOBIE PRE ÚČELY DOTÁCIE


Otázka č. 18: Má nájomca právo na dotáciu, ak bola nájomná zmluva uzatvorená 20. januára 2020 s právom užívania nehnuteľnosti od 1. februára 2020?

Ak prenajímateľ a nájomca uzatvorili nájomnú zmluvu 20. januára 2020 s právom užívať nehnuteľnosť od 1. februára 2020, môže nájomca získať dotáciu na nájomné, pretože podmienka užívať nehnuteľnosť najneskôr od 1. februára 2020 bola splnená. Ak by bolo v nájomnej zmluve dohodnuté, že právo užívať nehnuteľnosť, resp. nadobudnutie účinnosti nájomnej zmluvy bolo až 5. februára 2020, na takýto prenájom nie je možné dotáciu získať. Pri posudzovaní nároku na dotáciu na nájomné je dôležité, odkedy vzniklo právo nájomcu predmet nájomnej zmluvy užívať (podmienka najneskôr do 1. februára 2020, vrátane).


Otázka č. 19: Za aké obdobie má nájomca nárok žiadať dotáciu na nájomné?

Štát bude nájomcom poskytovať dotáciu len na nájomné, ktoré sa bude vzťahovať na tzv. „obdobie sťaženého užívania“ nehnuteľnosti. Týmto obdobím je obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené uzavretím predmetu nájmu, znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

Príklad:

 1. Kaderníctvo prevádzkuje svoju činnosť v prenajatých priestoroch. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 12. marca 2020 muselo byť zatvorené od 13. marca 2020 do 5. mája 2020. Nájomca bude môcť získať dotáciu len na nájomné za uvedené obdobie.
 2. Fitnescentrum muselo byť na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 12. marca 2020 zatvorené od 13. marca 2020 do 2. júna 2020. Prevádzkovateľ fitnescentra môže získať dotáciu na nájomné týkajúce sa len za uvedené obdobie, teda do 2. júna 2020, kedy mohlo byť na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR otvorené.
 3. Reštaurácia mala svoju prevádzku otvorenú postupne v súlade s uvoľňovaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Od 22. apríla 2020 predávala jedlá len cez výdajné okienko, od 6. mája 2020 mohla ponúkať jedlá a nápoje na vonkajšej terase a od 20. mája mohla poskytovať stravovacie služby aj vo vnútorných priestoroch reštaurácie pri dodržiavaní prísnych hygienických podmienok. Vzhľadom na to, že do 19. mája 2020 mala reštaurácia podstatne obmedzenú prítomnosť verejnosti v priestoroch prevádzky a jedlá mohla vydávať iba v obmedzenom režime, môže požiadať o dotáciu na nájomné za obdobie od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 (vrátane).

Otázka č. 20: Ako dlho môže nájomca splácať prenajímateľovi neuhradené nájomné za sťažené obdobie?

Neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti bude môcť nájomca uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca s prvou splátkou k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na poskytnutí zľavy z nájomného a po schválení dotácie na nájomné poskytne Ministerstvo hospodárstva SR dotáciu na účet prenajímateľa, prípadnú neuhradenú časť nájomného musí doplatiť sám nájomca (zľava na nájomnom nižšia ako 50 %).

Rovnakú možnosť splácať nájomné v 48 rovnakých mesačných splátkach budú mať aj tí nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytne žiadnu zľavu z nájomného.

Príklad:

 1. Nájomca mal uzatvorenú prevádzku v obchodnom centre od 16. marca 2020 do 19. mája 2020. Prenajímateľ priestorov mu z nájomného týkajúceho sa tohto obdobia poskytol zľavu 30 % a od Ministerstva hospodárstva SR dostal dotáciu v rovnakej výške 30 %. Mesačné nájomné týchto priestorov je 6 000 eur. Zvyšných 40 % neuhradeného nájomného, čo je 2 400 eur, bude môcť nájomca splatiť v 48 rovnakých splátkach, teda vo výške 50 eur mesačne v každej splátke.
 2. V akom termíne bude nájomca nájomné splácať? Ak sa mimoriadna situácia skončila 15. júna 2020, bude prvá splátka neuhradeného nájomného splatná k 15. júlu 2020 a nasledujúce splátky vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
 3. Ak prenajímateľ neposkytne nájomcovi žiadnu zľavu z nájomného, môže nájomca využiť 48-mesačný splátkový kalendár na neuhradenú časť nájomného. Mesačná splátka nájomného bude 125 eur (6 000 eur nehradené nájomné / 48 mesačných splátok). Ak sa mimoriadna situácia skončila 15. júna 2020, prvá splátka nájomného bude splatná k 15. júlu 2020.

Otázka č. 21: Môže dotáciu na nájomné získať aj nájomca, ktorý už nájomné uhradil prenajímateľovi v plnej výške?

Dotáciu na nájomné budú môcť získať aj tí nájomcovia, ktorí uhradili prenajímateľovi nájomné za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti. Príspevok na nájomné budú môcť získať na také dlhé obdobie v budúcnosti, aké zodpovedá obdobiu sťaženého užívania nehnuteľnosti. Nájomca bude môcť získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Prípadnú zvyšnú časť nájomného za rovnako dlhé obdobie ako bolo obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti, ktorú nepokryje zľava prenajímateľa a ani dotácia od štátu, budú môcť títo nájomcovia tiež splácať v 48 rovnakých mesačných splátkach.

Príklad:

 1. Nájomca prevádzky v obchodnom centre mal od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 zatvorenú prevádzku. Napriek tomu v zmysle nájomnej zmluvy hradil svojmu prenajímateľovi nájomné v plnej výške. Za celé obdobie užívania priestorov v sťaženom období mal uhradiť nájomné vo výške 5 000 eur, ktoré prenajímateľovi uhradil v plnej výške. Nájomca požiada prenajímateľa o zľavu z budúceho nájomného, aby mohol získať aj dotáciu na nájomné. Zľavu z nájomného bude žiadať na nájomné pripadajúce na rovnako dlhé obdobie, ako je obdobie, počas ktorého mal od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 uzatvorenú prevádzku (spolu 65 dní). Bude to napríklad zľava za obdobie od 1. júla 2020 do 3. septembra 2020 (spolu 65 dní). Aj na uvedené obdobie bude nájomné vo výške 5 000 eur.
 2. Prenajímateľ sa dohodne s nájomcom na poskytnutí zľavy 20 % z budúceho nájomného na obdobie od 1. júla 2020 do 3. septembra 2020, čo bude zľava vo výške 1 000 eur. Rovnakou čiastkou 1 000 eur prispeje na budúce nájomné aj štát. Zvyšné budúce nájomné pripadajúce na obdobie od 1. júla 2020 do 3. septembra 2020 vo výške 3000 eur, ktoré nepokryla zľava prenajímateľa a ani dotácia štátu, môže nájomca splácať v 48 rovnomerných splátkach.

Otázka č. 22: Môžu dotáciu na nájomné získať aj prepojené osoby?

Dotáciu na nájomné je možné získať na prenájom nehnuteľností medzi prepojenými osobami za rovnakých podmienok, za akých na to nárok majú nezávislé osoby.

Príklad:

 1. Obchodná spoločnosť má dvoch spoločníkov s rovnomerným 50 % podielom na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti. Jeden zo spoločníkov je zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú si obchodná spoločnosť prenajíma. Prevádzka obchodnej spoločnosti bola na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na určité obdobie zatvorená a nájomné za uvedené sťažené obdobie bolo 1 000 eur. Obchodná spoločnosť ako nájomca nájomné neplatila. Fyzická osoba ako prenajímateľ poskytne na túto časť nájomného svojej obchodnej spoločnosti 50 % zľavu (500 eur). V prípade, že so žiadosťou o dotáciu prenajímateľ a nájomca uspejú, ďalších 50 % (500 eur) uhradí prenajímateľovi Ministerstvo hospodárstva SR.