Príklady a často kladené otázky

Otázka č. 1: Automatické vypĺňanie informácií na základe údaja IČO, na čo dávať pozor!

Pre uľahčenie vypĺňania Vašej žiadosti sú niektoré polia formulára vypĺňané automaticky napr. na základe údaju IČO. Vzhľadom na možné zmeny v registroch a pod. je potrebná kontrola týchto údajov a prípadná manuálna oprava. Príkladom môže byť evidencia, v elektronickom registri, historického názvu spoločnosti a nie aktuálneho názvu.


Otázka č. 2: Ako postupovať pri podaní žiadosti, ak si nie som istý zadefinovaním obodbia sťaženého užívania na strane nájomcu?

V prípade ak si nie ste istý presným určením obdobia sťaženého užívania na našich stránkach nájdete dokumenty pre konkrétny typy prevádzok a k nim priradené dátumy začiatku a konca obodbia sťaženého užívania. Obdobia sťaženého užívania sú stanovené na základe prijímaných opatrení zo strany štátu, pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte Obdobie sťaženého užívania. Dotáciu je možné vyplácať len spätne, z uvedeného dôvodu Ministerstvo hospodárstva SR bude podľa aktuálnej situácie dopĺňať do formulára možnosť výberu nových dátumov, vždy v súlade s prijatými opatreniami. Prenajímateľ za nájomcu bude môcť podať viac žiadostí za rozličné obdobia, pokiaľ je to možné, odporúčame žiadateľom, aby si podali jednu žiadosť za celé obdobie sťaženého užívania ich prevádzky.


Otázka č. 3: Za aké obdobie má nájomca nárok žiadať dotáciu na nájomné?

Štát bude nájomcom poskytovať dotáciu len na nájomné, za tzv. „obdobie sťaženého užívania“ prevádzky. Týmto obdobím je doba, počas ktorej bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené uzavretím predmetu nájmu, znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu, ako aj zákazom vychádzania verejnosti. V prípade ak na typ prevádzky vzťahovala výnimka z optatrení (potraviny, lekárne, drogérie, čistiarne a pod.) nárok na dotáciu nájomcovi nevzniká

Otázka č. 4: Potrebujete zistiť informácie o svojej žiadosti?

V prípade, ak potrebujete zistiť stav spracovania Vašej žiadosti, je potrebné, aby ste zaslali IČO/DIČ prenajímateľa a nájomcu na email najmy@mhsr.sk, prípadne nás kontaktovali telefonicky s údajmi. Ak už ste dostali rozhodnutie do Vašej elektronickej schránky a chcete si preveriť dôvod neschválenia žiadosti, zašlite číslo Vašej žiadosti, ktoré nájdete na oznámení vo formáte xxxxx/2022-1080. Tieto informácie spolu s krátkou požiadavkou zasielajte na najmy@mhsr.sk.


Otázka č. 5: Žiadosť o dotáciu bola neschválená z formálneho dôvodu. Napríklad neobsahovala podpis prenajímateľa a/alebo nájomcu, prípadne bolo zle zadané obdobie sťaženého užívania, pre účely výpočtu dotácie a iné?

V prípade ak Vám bola žiadosť zamietnutá z formálneho dôvodu máte možnosť poslať novú/opravnú žiadosť, v prípade ak sú splnené podmienky v zmysle vyhlásenej Výzvy. Najneskôr je možné podanie novej/opravnej žiadosti do ukončenia platnej Výzvy. Opravná/nová žiadosť bude zaradená do nového precesu posudzovania.


Otázka č. 6: Podpisovanie elektronickej žiadosti poverenou osobou.

Využiť možnosť podpísania poverenou elektronickej žiadosti majú PO a FO – podnikatelia. PO alebo FO – podnikateľ za stranu prenaujímateľa musí mať zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku. Poverenej osobe následne udelí „Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou“ pozri postup (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr/ a https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr1/). Poverená osoba za stranu prenajímateľa má vďaka udelenému prístupu možnosť vstúpiť do elektronickej schránky prenajímateľa, ktorého bude v predmetnej veci zastupovať. Poverená osoba uvedie v žiadosti namiesto konateľov prenajímateľa, svoje údaje (meno, priezvisko, typ funkcie: poverená osoba), taktiež bude žiadosť elektronicky podpísaná jej občianskym preukazom. Tento spôsob je možné aplikovať aj pre nájomcu, pričom nájomca nemusí mať zriadenú elektronickú schránku. V prípade ak nájomca nemá zriadenú elektronickú schránku, poverená osoba bude žiadosť podpisovaná za nájomcu vo svojej elektronickej schránk a svojim občianskym preukazom. Nájomca je povinný o tejto skutočnosti informovať prenajímateľa vopred a uviesť všetky potrebné informácie o poverenej osobe. Poverenie/splnomocnenie nie je možné k žiadosti priložiť. Treba ním disponovať pre potreby následnej kontroly žiadosti o dotáciu na nájomné.


Otázka č. 7: V žiadosti ste spravili chybu, prípadne z iných dôvodov, potrebujete žiadosť stornovať?

V prípade ak z Vašej strany došlo k nesprávne vyplneným údajom na žiadosti, a potrebovali by ste žiadosť o dotáciu na nájomné stornovať, môžete tak urobiť zaslaním informácie "Všeobecnou agendou" prostredníctvom Slovensko.sk.
Pri podaní uveďte nasledovné informácie:

 1. Predmet: Žiadosť o stornovanie žiadosti o dotáciu na nájomné
 2. Text: Uveďte dôvod stornovania žiadosti, ako aj základné údaje o podanej žiadosti:IČO prenajímateľa, IČO nájomcu, dátum a čas podania žiadosti, prípadne aj obdobie sťaženého užívania za ktoré bola žiadosť podávaná.
 3. Do Prílohy nahrajte xml súbor vyplneného formulára (žiadosti o dotáciu), ktorú chcete stornovať.

Následne žiadosť o stornovanie zašlite Všeobecnou agendou na Ministerstvo hospodárstva SR.

Návod na podanie Všeobecnej agendy na Slovensko.sk Postup pri službe Všeobecná agenda na Ústrednom portáli verejnej správy PDF ikona


Otázka č. 8: Presnejšia špecifikácia prevádzky, alebo jej časti, pre účely kontroly oprávnenosti na zadané obdobie sťaženého užívania.

Vo formulári žiadosti o dotáciu na nájomné je potrebné vyplniť kolónku "Činnosť prevádzky", kde je potrebéné uviesť spresnenie činnosti prevádzky, na ktorú je žiadaná pomoc (napr. kaderníctvo, tetovacie štúdio, reštaurácia a pod.). V prípade ak podávate žiadosť za jednotlivé časti prevádzky, v predmetnej kolónke uvediete činnosť za samostatnú časť prevádzky. Príklad: 1. žiadosť: Názov prevádzky: Hotel Tisíci, Činnosť prevádzky: reštaurácia; 2. žiadosť: Názov prevádzky: Hotel Tisíci, Činnosť prevádzky: ubytovanie.


Otázka č. 9: Vyplnenie SK NACE kódu nájomcu?

Vo formulári žiadosti o dotáciu na nájomné je potrebné vyplniť "SK NACE" nájomcu. SK NACE je kód odvetvia v ktorom nájomca vykonáva svoju hlavnú činnosť. Nájomca prenajímateľovi oznámi SK NACE podľa poslednej účtovnej zívierky v tvare napr. G.47.


Otázka č. 10: Ako zistiť či je nájomca podnikom v ťažkostiach?

Test podniku v ťažkostiach sa robí najmä z účtovných závierok, sú však aj ďalšie kritériá. Ak je podnik v ťažkostiach, nemá nárok na štátnu, či pomoc z EÚ. Definícia „podniku v ťažkostiach“ sa už niekoľko rokov používa pri poskytovaní rôznych foriem štátnej pomoci, pomoci de minimis, či podpory z eurofondov. Pri testovaní, či ide o podnik v ťažkostiach, platia základné pravidlá, od ktorých sa môžu podnikatelia odraziť:

 1. Ak je podnikateľ v likvidácii, reštrukturalizácii alebo v konkurze, ide automaticky o podnik v ťažkostiach
 2. Ak podnik existuje kratšie ako tri roky, nepovažuje sa za podnik v ťažkostiach, ak nie je v likvidácii, reštrukturalizácii alebo v konkurze.
 3. Ak podnik existuje dlhšie ako tri roky, je potrebné ďalej skúmať, v akej finančnej situácii sa podnik nachádza.

Test podniku v ťažkostiach nájdete na stránke v časti DOKUMENTY. Pre nájomcu, ktorý je mikro alebo malým podnikom v ťažkostiach je udelená výnimka z Dočasného rámca, a teda je možné žiadať o dotáciu prostredníctvom tejto výzvy. Pre stredné a veľké podniky nájomcu v ťažkostiach je možné žiadať v zmysle výzvy de minimis.


Otázka č. 11: Spoločnosť má viac štatutárov. Musia žiadosť podpísať všetci?

Žiadosť o dotáciu na nájomné musí byť podpísaná všetkými štatutármi, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti (v rozsahu ako je zapísané napr. v Obchodnom registri SR). Pri vypĺňaní žiadosti Vám systém automaticky vyplní všetkých štatutárov, ktorí sú zapísaní v Obchodnom registri SR. Ak môžu konať samostatne a bude žiadosť podpisovať len jeden, ostatných štatutárov odoberte, a ponechajte len tých ktorí budú žiadosť podpisovať, ako na str. prenajímateľa, tak na strane nájomcu. Ak naopak niektorý štatutár v zozname chýba a bude podpisovať formulár žiadosti, môžete ho pridať. V žiadosti musia ostať tí štatutári, ktorí ju budú podpisovať.


Otázka č. 12: Ak postupovať pri podaní žiadosti ak sme viacerí vlastnící fyzické osoby-nepodnikatelia?

V prípade ak nebytový priestor prenajímajú spoločne viacerí vlastníci, odporúčame aby sa vzojomne dohodli a žiadosť podal jeden žiadateľ na celý priestor na ktorý je nájomná zmluva. V prípade nedohody, je potrebné žiadosť podávať na pomernú časť priestoru a výšky nájomného


Otázka č. 13: Nemáte doma počítač? Potrebujete poradiť s vyplnením elektronického formulára žiadosti o dotáciu na nájomné?

Ak nedisponujete potrebnou technikou pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu na nájomné (PC či notebook; čítačka kariet),môžete využiť počítače v regionálnych Klientskych centrách agentúry SBA (Slovak Business Agency).
Priamo v Klientskych centrách bude pre Vás pripravený počítač aj s čítačkou eID, kde si môžete žiadosť o dotáciu na nájomné elektronicky podať.
V prípade, ak sa do Klientskeho centra dostavia obe strany (prenajímateľ a nájomca), žiadosť o dotáciu na nájomné je možné podať okamžite spoločne na jednom mieste.
Klientske centrá SBA sú Vám k dispozícií aktuálne v 6tich krajských mestách: Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Trnava a Bratislava, na dole uvedených adresách. Pracovníci centra Vám s podaním elektronickej žiadosti radi poradia.
Aby ste nestrácali čas čakaním pri obsadenosti počítača odporúčame, aby ste si vopred zistili obsadenosť a zaneprázdnenosť Klientskeho centra a prípadne sa priamo telefonicky objednali na konkrétny čas.
Kontakty a otváracie časy centier nájdete na našej stránke v časti KONTAKTY
Pre odborné poradenstvo prosím aj naďalej využívajte našu webovú stránku najmy.mhsr.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie, prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom najmy@mhsr.sk, kde Vám pracovníci MH SR poskytnú potrebné informácie.


Otázka č. 14: Ak mi neprišlo oznámenie o schválení/ neschválení dotácie, ako treba postupovať?

Pre doručenie Oznámenia o schválení/neschválení dotácie na nájomné, musíte mať Vašu elektronickú schránku aktívnu na doručovanie. Elektronickú schránku aktívnu na doručovanie, je možné priamo po prihlásení do elektronickej schránky a cez tlačidlo „Aktivovať schránku“ dôjde k jej aktivácii na doručovanie. Tlačidlo sa nachádza v schránke vpravo hore vedľa mena majiteľa schránky. Po kliknutí na tlačidlo sa vám zobrazí samotná žiadosť o aktiváciu, ktorú je potrebné odoslať. Po jej úspešnom odoslaní budete mať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie a to ku dňu, ktorý ste uviedli v žiadosti, ale najskôr na tretí pracovný deň po jej doručení.

V prípade, ak máte aktivovanú schránku na doručovanie a nebolo Vám oznámenie doručené elektronicky, ani poštou, kontaktujte MH SR prostredníctvom emailu najmy@mhsr.sk so žiadosťou o dodatočné zaslanie oznámenia.


Otázka č. 15: Po obdržaní dotácie na nájomné nechcem využívať elektronickú schránku. Ako ju môžem deaktivovať?

Deaktivácia je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné ďalej využívať na elektronické doručovanie. Prístup do elektronickej schránky bude aj naďalej možný a jej obsah bude zachovaný. Žiadosť o dekativáciu elektronickej schránky na doručovanie je možné podať listinne na Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby alebo elektronicky. V prípade elektronickej žiadosti sa funkcia na deaktiváciu elektronickej schránky na doručovanie nachádza v sekcii Nastavenia priamo v prostredí elektronickej schránky. Majiteľovi bude schránka deaktivovaná ku dňu uvedenému v žiadosti majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení tejto žiadosti. Elektronická schránka sa deaktivuje aj v prípadoch, keď dôjde k nasledujúcim udalostiam a to ku dňu:

 1. smrti fyzickej osoby,
 2. uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby,
 3. právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovaním.


Otázka č. 16: Ako dlho môže nájomca splácať prenajímateľovi neuhradené nájomné za sťažené obdobie?

Neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti bude môcť nájomca uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca s prvou splátkou k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia, najneskôr však 1. apríla 2021.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na poskytnutí zľavy z nájomného a po schválení dotácie na nájomné poskytne Ministerstvo hospodárstva SR dotáciu na účet prenajímateľa, prípadnú neuhradenú časť nájomného musí doplatiť sám nájomca (zľava na nájomnom nižšia ako 50 %).

Rovnakú možnosť splácať nájomné v 48 rovnakých mesačných splátkach budú mať aj tí nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytne žiadnu zľavu z nájomného.

Príklad:

 1. Nájomca mal uzatvorenú prevádzku od 15. októbra 2020 do 15. decembra 2020. Prenajímateľ priestorov mu z nájomného týkajúceho sa tohto obdobia poskytol zľavu 30 % a od Ministerstva hospodárstva SR dostal dotáciu v rovnakej výške 30 %. Mesačné nájomné týchto priestorov je 6 000 eur. Zvyšných 40 % neuhradeného nájomného, čo je 2 400 eur, bude môcť nájomca splatiť v 48 rovnakých splátkach, teda vo výške 50 eur mesačne v každej splátke.
 2. V akom termíne bude nájomca nájomné splácať? Ak sa mimoriadna situácia neskončí do 1. apríla 2021, prvá splátka neuhradeného nájomného musí byť podľa novely zákona platnej k 9. 12. 2020 uhradená najneskôr k 1. aprílu 2021 a nasledujúce splátky vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
 3. Ak prenajímateľ neposkytne nájomcovi žiadnu zľavu z nájomného, môže nájomca využiť 48-mesačný splátkový kalendár na neuhradenú časť nájomného. Mesačná splátka nájomného bude 125 eur (6 000 eur nehradené nájomné / 48 mesačných splátok). Aj keď sa mimoriadna situácia neskončí do 1. apríla 2021, prvá splátka nájomného musí byť uhradená 1. apríla 2021.

Otázka č. 17: Môže dotáciu na nájomné získať aj nájomca, ktorý už nájomné uhradil prenajímateľovi v plnej výške?

Dotáciu na nájomné budú môcť získať aj tí nájomcovia, ktorí uhradili prenajímateľovi nájomné za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti. Príspevok na nájomné budú môcť získať na také dlhé obdobie v budúcnosti, aké zodpovedá obdobiu sťaženého užívania nehnuteľnosti. Nájomca bude môcť získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Prípadnú zvyšnú časť nájomného za rovnako dlhé obdobie ako bolo obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti, ktorú nepokryje zľava prenajímateľa a ani dotácia od štátu, budú môcť títo nájomcovia tiež splácať v 48 rovnakých mesačných splátkach.

Príklad:

 1. Nájomca prevádzky mal od 15. októbra 2020 do 15. decembra 2020 zatvorenú prevádzku. Napriek tomu v zmysle nájomnej zmluvy hradil svojmu prenajímateľovi nájomné v plnej výške. Za celé obdobie užívania priestorov v sťaženom období mal uhradiť nájomné vo výške 5 000 eur, ktoré prenajímateľovi uhradil v plnej výške. Nájomca požiada prenajímateľa o zľavu z budúceho nájomného, aby mohol získať aj dotáciu na nájomné. Zľavu z nájomného bude žiadať na nájomné pripadajúce na rovnako dlhé obdobie, ako je obdobie, počas ktorého mal od 15. októbra 2020 do 15. decembra 2020 uzatvorenú prevádzku. Bude to napríklad zľava za obdobie od 1. januára 2021 do 3. marca 2021. Aj na uvedené obdobie bude nájomné vo výške 5 000 eur.
 2. Prenajímateľ sa dohodne s nájomcom na poskytnutí zľavy 20 % z budúceho nájomného na obdobie od 1. januára 2021 do 3. marca 2021, čo bude zľava vo výške 1 000 eur. Rovnakou čiastkou 1 000 eur prispeje na budúce nájomné aj štát. Zvyšné budúce nájomné pripadajúce na obdobie od 1. januára 2021 do 3. marca 2021 vo výške 3000 eur, ktoré nepokryla zľava prenajímateľa a ani dotácia štátu, môže nájomca splácať v 48 rovnomerných splátkach.


Otázka č. 18: Je v procese žiadosti o dotáciu na nájomné možné zastúpenie na základe plnej moci? Je možné v rámci žiadosti kvalifikovaný elektronický podpis nahradiť podpisom ručným? Je možné udeliť plnú moc na všetky úkony spojené so žiadosťou o dotáciu? (napr. i podpis dodatku nájomnej zmluvy o zľave)?

Žiadosť o dotáciu musí byť podpísaná štatutárom/štatutármi (resp. prokuristom), ktorí má/majú právo konať menom spoločnosti ako majú uvedené v Obchodnom registri SR. Žiadosť o dotáciu nie je možné podpísať inou osobou na základe splnomocnenia, tzn. žiadosť doručená Ministerstvu hospodárstva SR musí obsahovať podpis štatutára, nie splnomocnenej osoby. V prípade, že spoločnosť má viac štatutárov, musí byť podpísaná všetkými štatutármi v rozsahu ako majú uvedené v Obchodnom registri SR.


Žiadosť v elektronickej schránke môže vyplniť aj osoba splnomocnená na prístup a disponovanie so schránkou. Vyplnená žiadosť musí byť zaslaná na elektronický podpis štatutárom na strane nájomcu, ako aj štatutárom na strane prenajímateľa, aby žiadosť odoslaná Ministerstvu hospodárstva SR obsahovala všetky potrebné podpisy.


Pri vypĺňaní formulára systém automaticky vygeneruje všetkých štatutárov podľa obchodného registra. Pokiaľ nebola niektorá z týchto oprávnených osôb vo formulári automaticky vyplnená (napr. prokurista, ktorý má právo konať za spoločnosť v zmysle údajov zapísaných v Obchodnom registri SR), je možné ju pridať prostredníctvom tlačidla „Pridať štatutára“. Je na rozhodnutí prenajímateľa, ktorý žiadosť vypĺňa, aby ponechal len tých, ktorí majú právo konať menom spoločnosti, a ktorých podpis bude v žiadosti obsiahnutý. Rovnako je potrebné postupovať aj pri štatutároch nájomcu.


Zahraničný štatutár


 1. Občan Nemecka, Estónska, Španielska, Chorvátska, Talianska, Luxemburska, Belgicka, Portugalska môže žiadosť podpísať elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, s využitím prihlasovacieho prostriedku s vysokou úrovňou zabezpečenia vydaného v príslušnej krajine.
  K elektronickému preukazu, slúžiacemu na účely prihlásenia do elektronickej schránky, je potrebné mať ešte k dispozícii kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. Ten je možné zakúpiť aj u zahraničnej spoločnosti poskytujúcej kvalifikované dôveryhodné služby vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis.
  Všetky potrebné informácie k prístupu do elektronických schránok zahraničnými štatutármi sú uvedené na stránke: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zahranicny-statutar/ (v prípade podania žiadosti o dotáciu sa akceptujú body 3. a 4.).

 2. V prípade, že žiadateľom o dotáciu je štatutár z inej zahraničnej krajiny, ako je uvedené vyššie, je potrebné, aby disponoval alternatívnym autentifikátorom na prihlásenie sa do elektronickej schránky, aj kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis. Zároveň musí mať zriadenú elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR.

Ak zahraničný štatutár nedisponuje prostriedkom elektronickej identifikácie z členských štátov EÚ uvedených na stránke slovensko.sk, alternatívnym autentifikátorom ani dokladom o pobyte v Slovenskej republike, avšak disponuje kvalifikovaným certifikátom na podpisovanie, môže žiadosť podpísať nasledovným postupom:

 1. Štatutár môže elektronický podpis vyhotoviť v elektronickej schránke inej osoby. Štatutár môže so svojím kvalifikovaným certifikátom podpísať žiadosť osobne u osoby, ktorej bolo do elektronickej schránky zaslané udelenie prístupu na viacnásobné podpísanie. Prípadne môže byť prítomný pri vytváraní žiadosti prenajímateľom, kedy je možné vykonať priamo v žiadosti viacnásobné podpísanie, bez nutnosti odoslania udelenia prístupu na podpísanie.
 2. Po podpise prvou osobou je možné podpísanú žiadosť zaslať na podpísanie ďalšiemu štatutárovi aj iným spôsobom, napríklad e-mailom. Takýto postup však nie je možné kombinovať s využitím funkcie "Podpísanie viacerými osobami" prebiehajúcim v rovnakom čase.

Stiahnuť podpísanú žiadosť môžete využitím funkcie "tri bodky" a voľbou "Stiahnuť". Uložený súbor s príponou .asice môžete zaslať inému štatutárovi, ktorý môže aplikáciou podporujúcou podpisy vo formáte ASiC-E XAdES Baseline provile pridať svoj podpis a zaslať podpísanú žiadosť (napr. e-mailom) naspäť.
Takto podpísanú žiadosť je potrebné načítať v prostredí elektronickej schránky funkciou "tri bodky" a voľbou "Nahrať vyplnený XML formulár".
Následne si použitím funkcie "Detaily podpisov" alebo "Overiť podpisy" môžete overiť, či sú všetky pripojené podpisy platné.
Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis na podpísanie žiadosti musí byť uložený v kvalifikovanom zariadení na vyhotovenie elektronického podpisu (QSCD), ktoré poskytuje každý kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vydávajúci kvalifikované certifikáty vo forme čipovej karty, resp. USB tokenu (v SR je takým prostriedkom napr. aj eID karta). Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu.

Zoznam poskytovateľov dôveryhodnej služby vydávania kvalifikovaných certifikátov pre vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis je verejne dostupný napríklad na stránkach Európskej komisie alebo:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_doveryhodne-sluzby


https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodna-infrastruktura/akreditovane-certifikacne-autority/index.html


Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis v Slovenskej republike je možné vydať nielen na elektronický občiansky preukaz, ale aj na elektronický doklad o pobyte, ktorým disponujú cudzinci s trvalým pobytom na území SR. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis nie je možné vydať na alternatívny autentifikátor, ktorý je vydávaný zahraničným štatutárom.
O vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis môže občan požiadať na Oddelení vydávania dokladov Policajného zboru alebo na niektorom z Klientskych centier Ministerstva vnútra SR.
Cudzinec s dokladom o pobyte v Slovenskej republike môže požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis na Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru. O vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis na elektronický občiansky preukaz alebo elektronický doklad o pobyte si môže každý držiteľ požiadať aj online s využitím aplikácie eID klient, ktorá je určená na prácu s týmito elektronickými dokladmi.
Cudzinec bez pobytu na území SR môže požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis ľubovoľného poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytujúcich dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis.